Những thành quả khác biệt

Khối 7 – Trekking Ba Vì (01/04/2017)