Những thành quả khác biệt

Khối 9 – Tham quan và học tập trải nghiệm tại OPEN DAY ĐH Rmit